Polska - E-booki - Ogłoszenia lokalne - Sprzedam, kupię na a6.pl - Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wyd. II uzupełnione i uaktualnione -, Bernard Wiśniew

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wyd. II uzupełnione i uaktualnione -, Bernard Wiśniew

PL 36.50 zł.

9 miesięcy Nowy Sprzedam 0 odsłon ID #2386286

Opis

QR CODE

W rozdziale pierwszym przedstawiono sposoby postrzegania pojęcia bezpieczeństwa, a także zagrożenie z różnych perspektyw badawczych.istotną jego składową jest także kwestia typologicznego podziału bezpieczeństwa i zagrożeń.


Na bazie istniejących definicji i poglądów sformułowano propozycje ujmowania i definiowania pojęcia w najróżniejszych kontekstach.Rozdział drugi poświęcono wskaźnikom bezpieczeństwa. Na tę część opracowania złożyły się rozważania dotyczące integracyjnych i dezintegracyjnch podejść do bezpieczeństwa, a także diagnozowania,prognozowania i projektowania bezpieczeństwa.


W rozdziale tym zaprezentowanorównież szkic analitycznego modelu niewymiernego(nieuchwytnego) bezpieczeństwa.W rozdziale trzecim przedstawiono bezpieczeństwo jako przedmiot szeroko zakrojonych badań interdyscyplinarnych.


Takie założenie sprawiło, że w tej części opracowania znalazły swe miejsce rozważania odnoszące się do obecności bezpieczeństwa w nauce o cywilizacji i nauce o złożoności. Rozdział ten zwieńczony został refleksjami dotyczącymi podstaw cybernetyczno-technicznej wiedzy o bezpieczeństwie.Rozdział czwarty natomiast poświęcony został określeniu miejsca bezpieczeństwa jako kategorii ogólnej w nauce i przedstawieniu bezpieczeństwa jako dyscypliny naukowej.Kolejny, piąty rozdział, gromadzi wiedzę potrzebną każdemu badaczowi.Traktuje on bowiem o etyce w badaniach naukowych bezpieczeństwa.


Na tę część niniejszego opracowania złożyły się rozważana dotyczące zagadnień fundamentu etyki, a także problemów odnoszących się do etyki społecznej i jednostkowej oraz etyki jako nauki. Rozdziałten wieńczy przedstawienie kwestii wolności nauki, prawdy w badaniach naukowych i etyki naukowca.Rozdział szósty poświęcono właściwościom badań naukowych bezpieczeństwa.


Kryterium to sprawiło, iż w tej części opracowania zawarto zapatrywania odnoszące się do cech i funkcji badań bezpieczeństwa,obiektu i przedmiotu badań bezpieczeństwa oraz problemów poznania bezpieczeństwa.Rozdział siódmy kompletnie odnosi się do problemów metod badań w naukach o bezpieczeństwie, co sprawiło, że omówione zostały w tym rozdziale metody badawcze i użyteczne aspekty ich stosowaniaw procesie eksploracji bezpieczeństwa.Rozdział ósmy zawiera natomiast wiedzę z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.


Jego treści dotyczą pojęcia i obszaru znaczeniowego edukacji dla bezpieczeństwa, interdyscyplinarnego charakteru tejże edukacji oraz jej kulturowo-społecznych uwarunkowań. Przedostatni, dziewiąty rozdział, poświęcono kwestiom dydaktyki w obszarze bezpieczeństwa.


Poruszono w nim zagadnienia identyfikacyjne problemu odzwierciedlonego tytułem i teorii i cyklu kształcenia,a także form i metod nauczania.W rozdziale dziesiątym zwrócono uwagę na niektóre części pisarstwa naukowego, omówiono zadania i zasady pisarstwa naukowego, wyodrębniono warianty pisarstwa naukowego.

InBook.pl
0 votes

Komentarze 0

Żadne komentarze nie zostały jeszcze dodane